REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do wypoczynku oraz zabaw dla dzieci do lat 14 wypoczywających w Osadzie nad Słotwinką

2. Dzieci korzystający z urządzeń muszą pozostawać pod stałą opieką osób dorosłych.

3. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia papierosów na terenie placu zabaw.

4. Zabrania się wprowadzania na teren placu zabaw zwierząt (psów, kotów...)

5. W przypadku zanieczyszczenia placu zabaw przez zwierzę jego posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia.

6. Wszelkie zauważone usterki występujące na placu zabaw, a mogące zagrażać bezpieczeństwu należy zgłosić do właściciela tel. 18 472 32 24

7. Za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

9. Telefony alarmowe:

Straż Miejska - ...
Policja – 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112